Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de aansluiting en levering van digitale televisiediensten door WISE NV

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedrijf: de naamloze vennootschap WISE NV, gevestigd aan de Franchepanestraat #6 te Paramaribo, Suriname geregistreerd onder het KKF- nummer 28671

Aanvrager: degene die door het indienen van een aanvraag of anderszins uitdrukkelijk of stilzwijgend ten opzichte van het bedrijf heeft doen blijken dat hij wil worden voorzien van de digitale televisie dienst;

Abonnee: een natuurlijke persoon met wie WISE NV een overeenkomst is aangegaan tot levering van digitale televisiediensten tot een maximum van vier (4) Set Top Boxen.

Business klant: een rechtspersoon met wie WISE NV een overeenkomst is aangegaan tot levering van digitale televisiediensten met een minimum van vijf (5) Set Top Boxen.

Aansluiting: de technische voorziening die het gebruik mogelijk maakt van een door WISE NV aangeboden digitale televisiedienst. Tenzij uit de tekst of de aard van de desbetreffende bepaling het tegendeel blijkt, dient wanneer in de algemene voorwaarden gesproken wordt van de aansluiting, daaronder te worden verstaan: de aansluiting of enig onderdeel daarvan. De aansluiting en de daarvoor gebruikte materialen zijn en blijven volledig eigendom van WISE NV, dit met uitzondering van de binnen of buiten antenne en bij behorende coax kabel.

Set Top box, STB de Digitale ontvanger: een apparaat inclusief randapparatuur, die een abonnee nodig heeft om een digitale televisiedienst te kunnen ontvangen;

Installatie: alle handelingen die moeten worden verricht hetzij door de klant of de installateur van WISE NV met gebruikmaking van de materialen etc. om die dienst op locatie operationeel te krijgen.

Signaal: de signalen afkomstig van het digitale platform die worden geleverd via de zendmast of via het ADSL (data) netwerk;

Levering: het leveren van signalen;

Aanvraagformulier: een door WISE NV opgesteld elektronisch of schriftelijk formulier, waarmee de aanvrager WISE NV verzoekt tot levering van de digitale televisiedienst;

Digitale televisiedienst: een digitale televisiedienst, dit in tegenstelling tot een analoge televisiedienst.

Smartcard: Een plastic chipkaart die eigendom is en blijft van WISE NV en exclusief aan de abonnee in bezit wordt besteld. Krachtens de gesloten overeenkomst is de chipkaart voorzien van toegangscodes en persoonsgegevens van de abonnee en is niet overdraagbaar. De chipkaart is nodig om toegang te krijgen tot de digitale televisiedienst.

Tarievenlijst: het overzicht waarin de tarieven voor de digitale televisiediensten zijn opgenomen;

Overeenkomst: de overeenkomst betreffende de levering van een digitale televisiedienst door WISE NV aan de abonnee, alsmede de algemene voorwaarden en de tarievenlijst;

Klantcontract: een getekende schriftelijke overeenkomst tussen WISE NV en een natuurlijke – of rechtspersoon, waarbij er sprake is van een verbintenis voor de duur van één (1) jaar voor de levering van de digitale televisiedienst;

Artikel 2 Werkingssfeer

2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen WISE NV en de aanvrager c.q. abonnee of business klant en zijn zowel van toepassing op de aansluiting en de levering van digitale televisie signalen door WISE NV.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het tot stand brengen, het uitvoeren van werkzaamheden aan en het wegnemen van een individuele aansluiting door WISE NV, alsmede de met de aansluiting of levering verband houdende bijkomende diensten of verrichtingen. Andere dan individuele aansluitingen en leveringen worden door WISE NV slechts tot stand gebracht en in stand gehouden respectievelijk uitgevoerd, krachtens een bijzondere overeenkomst. Op deze overeenkomst zullen de algemene voorwaarden zoveel mogelijk van toepassing zijn.

2.3 Indien degene die een aansluiting aanvraagt, niet dezelfde is als degene die signalen van WISE NV betrekt c.q. zal betrekken en/of de feitelijke beschikking heeft over de aansluiting, is en blijft ieder van hen voor zover het hem aangaat gebonden aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Aanvraag van een digitale televisiedienst

3.1 Een aanvraag voor het tot stand komen van een overeenkomst strekkende tot levering van digitale televisiediensten geschiedt door het indienen bij WISE NV van een daartoe door WISE NV verstrekt aanvraagformulier, dan wel op een andere door het bedrijf toegestane wijze.

3.2 De digitale televisie dienst kan slechts geleverd worden in het gebied waarin door WISE NV permanent een digitaal televisie signaal wordt geleverd die van dien aard is dat de klant kan beschikken over een adequate service.

3.3 De digitale televisiedienst kan slechts worden geleverd indien de klant beschikt, afhankelijk van waar deze woonachtig, is over een goed werkende binnen- en buiten antenne.

3.4 Een overeenkomst betreffende de levering van de digitale televisiedienst komt tot stand op het moment dat schriftelijk is bevestigd dat de aanvraag is geaccepteerd middels een ondertekend klantcontract.

3.5 De abonnee dient op verzoek van WISE NV onder meer aan te tonen: a. indien het een natuurlijk persoon betreft een identificatie bewijs, dat is: een geldig rijbewijs; paspoort of ID kaart; een bewijs van zijn/haar vaste woonof verblijf- plaats in Suriname bijvoorbeeld middels een bankafschrift een rekening van een nutsbedrijf;

b. indien het een rechtspersoon betreft, een gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel en fabrieken, KKF. Dit bewijs mag niet ouder zijn dan drie maanden gerekend vanaf de dag van beoordeling door WISE NV. Indien de aanvraag geschiedt namens een rechtspersoon die een digitale televisiedienst wenst, dient de vertegenwoordiger zich op verzoek van WISE NV te legitimeren en zijn/haar bevoegdheid ter zake aan te tonen.

3.6 WISE NV kan om haar motiverende redenen een aanvraag weigeren.

3.6 WISE NV kan om haar motiverende redenen een aanvraag weigeren.

Artikel 4 Tarieven

4.1 Voor de levering van digitale televisiediensten en alle voorkomende en daarmee samenhangende werkzaamheden is de abonnee bedragen verschuldigd zoals vastgesteld door WISE NV.

4.2 De door WISE NV geregistreerde gegevens met betrekking tot de aan WISE NV door de abonnee verschuldigde abonnementskosten, in dienststelling van de aansluiting, administratie en levering van een digitale televisiedienst zijn beslissend behoudens tegenbewijs.

4.3 Alle kosten zoals genoemd in artikel 4.1 zijn in Surinaamse dollars, SRD. De Surinaamse dollar is geïndexeerd tegen de US-dollar. Een aanpassing van de koersverhouding tussen beide valutasoorten zal worden door berekend in de SRD kosten van het abonnement en overige items.

Artikel 5 Betaling

5.1 De abonnee is de vergoeding voor de levering van een digitale televisiedienst verschuldigd vanaf de datum dat een digitale televisiedienst aan de abonnee ter beschikking wordt gesteld middels de ondertekening van het klantcontract. Dit voor een minimale periode van één (1) jaar.

5.2 Indien de abonnementskosten binnen het éénjarig contract uitblijven dan zal er minimaal middels twee (2) schriftelijke en/of elektronische aanmaningen contact worden gemaakt met de abonnee met het verzoek aan de verplichting te voldoen. Indien dit uitblijft zal de abonnee in maand twee worden afgesloten. De slotfactuur (afhankelijk van de hoogte) en de Set Top Box met toebehoren zal bij het uitblijven van de betaling met tussenkomst van een Gerechtelijke Deurwaarde worden geïnd c.q. opgehaald.

5.3 Indien buiten het contract de abonnementskosten na een maand uitblijven dan zal er minimaal middels twee (2) schriftelijke en/of elektronische aanmaningen contact worden gemaakt met de abonnee met het verzoek aan de verplichting te voldoen. Indien dit uitblijft zal de abonnee in maand twee worden afgesloten en worden verzocht de Set Top Box met toebehoren in te leveren

Artikel 6 Onderhoud of onderbreking van de levering

6.1 WISE NV is gerechtigd de levering van een digitale televisiedienst tijdelijk te onderbreken voor het plegen van
onderhoudswerkzaamheden.

6.2 WISE NV lost storingen in de levering van een digitale televisiedienst zo spoedig mogelijk op.

6.3. Storingen die te wijten zijn aan een slecht werkende binnen en of buitenantenne vallen geheel onder de verantwoordelijkheid van de klant en zijn WISE NV niet toerekenbaar.

6.4 Storingen in de levering van een digitale televisiedienst als gevolg van een aan het bedrijf te wijten fout geeft de abonnee recht op een evenredige restitutie van het verschuldigde bedrag indien het de klant als gevolg van een storing langer dan achtenveertig (48) uur in het geheel geen signaal heeft ontvangen.

Artikel 7 Opschorting van de levering van de digitale televisie dienst

7.1 WISE NV is te allen tijde bevoegd de overeenkomst tot levering van een digitale televisiedienst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat nadere ingebrekestelling noodzakelijk zal zijn, dan wel de levering van diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten indien onder situaties zich voordoen of hebben voorgedaan:

a. de abonnee enige verplichting jegens WISE NV uit welke hoofde dan ook, niet geheel of niet tijdig nakomt;

b. in geval van een verzoek op grond van de, surseance van betaling, (aanvraag van) faillissement of onder curatele stelling van de abonnee;

Opschorting laat onverlet dat de abonnee verplicht blijft de verschuldigde en reeds opeisbare bedragen genoemd in artikel 4 aan WISE NV te voldoen.

Artikel 8 Verplichtingen klant

8.1 De abonnee is niet gerechtigd om een digitale televisiedienst anders te gebruiken dan voor eigen, niet commerciële doeleinden. De abonnee is verantwoordelijk voor alle gebruik van een digitale televisiedienst, daaronder gebruik door derden van een digitale televisiedienst met behulp van de Set top Box en smartcard.

8.2 Het is de abonnee in het bijzonder niet toegestaan om de intellectuele eigendomsrechten van derden te schenden onder meer maar niet beperkt tot, door het zonder toestemming van die rechthebbenden kopiëren, vermenigvuldigen of distribueren van films, muziek et cetera welke een digitale televisiedienst bevat dan wel door het verrichten van (technische) handelingen en/of veranderingen aan de smartcard. De abonnee zal de smartcard niet aan anderen dan WISE NV of door haar aangewezen personen overhandigen

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 WISE NV is jegens de aanvrager of de abonnee nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, ten gevolge van onderbrekingen als bedoeld in artikel 6 en artikel 7, misvormingen of andere storingen in de levering of ten gevolge van enige andere oorzaak.

9.1 WISE NV is niet aansprakelijk voor het opheffen van storingen, reparaties, antenne installatie etc. die buiten de afgesproken procedure van werkopdrachten wordt verricht.

9.3 Aansprakelijkheid voor alle andere soorten schade, daaronder begrepen indirecte schade, bedrijfsof vermogensschade en gevolgschade, is nadrukkelijk uitgesloten.

9.4 Op de ANI-AV antennes is er een standaard garantie van 2 maanden. Genoemde garantie treedt in werking op de dag van aankoop. Alle defecten die ontstaan ten gevolge van fabricage fouten worden binnen de garantieperiode kosteloos opgeheven.

De garantie vervalt onmiddellijk als blijkt dat:

  • het artikel defect is geraakt door verkeerd gebruik, water, vuur, elektriciteitsstoring en/of –fluctuaties;
  • fysieke schade is aangebracht zoals het laten vallen van het apparaat;
  • een onderdeel van het apparaat is verwijderd;
  • reparatie of poging tot reparatie is gepleegd door derden die niet bevoegd zijn namens WISE NV een dergelijke reparatie te doen;
  • het defect is ontstaan door elke andere oorzaak, die niet gerelateerd kan worden aan een fabricage fout;
  • u zelf veranderingen heeft aangebracht op de geleverde producten.
Artikel 10 Bijzondere bepalingen

10.1 De smartcard en STB worden door of namens WISE NV tegen vergoeding aan de abonnee ter beschikking gesteld. Deze is en blijft eigendom van WISE NV. De abonnee is verantwoordelijk voor verlies, diefstal, verduistering, vermissing, verdwijning of beschadiging van de smartcard. Reparatie, herstelof omwisselingskosten komen voor rekening van de abonnee indien het defect door hem/haar is veroorzaakt of veranderingen aan de smartcard zijn aangebracht zonder voorafgaan de toestemming van WISE NV.

10.2 WISE NV is gerechtigd de software in de set top box en/of de smartcard te actualiseren. De abonnee zal hier desgevraagd zijn/haar medewerking aan verlenen. Mogelijke verstoringen van het kijkgenot zullen hierbij tot het minimum worden beperkt. De abonnee is verplicht hieraan, op de door WISE NV voorgeschreven wijze, zijn/haar medewerking te verlenen.

10.3 In geval van beëindiging van de overeenkomst dient de abonnee desgevraagd de Set Top box, Smartcard en bekabeling te retourneren aan WISE NV op de door WISE NV voorgeschreven wijze. Indien de abonnee de smartcard niet binnen de door WISE NV gestelde termijn inlevert bij WISE NV dan is deze gerechtigd de Set Top Box, Smartcard en toebehoren middels tussenkomst van een Gerechtelijke Deurwaarde terug te vorderen.

Artikel 11 Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt in elk geval verstaan stroomstoringen, uitval van het netwerk van WISE NV of het netwerk van derden of niet-nakoming van verplichtingen door leveranciers van WISE NV, waarvan WISE NV bij de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van partijen uit hoofde van de overeenkomst opgeschort.

Artikel 12 Gebruik en bescherming van persoonsgegevens

12.1 WISE NV verzamelt niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk is voor een goede levering van digitale televisiediensten. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan een goede bedrijfsvoering vereist en wettelijk verplicht is.

12.3 De persoonsgegevens kunnen door WISE NV met inachtneming van de daartoe geldende wettelijke regelingen worden gebruikt voor direct marketingactiviteiten die door of namens WISE NV worden verricht, tenzij de abonnee schriftelijk te kennen geeft hiertegen bezwaar te hebben.

12.4 WISE NV draagt zorg voor adequate organisatorische en technische maatregelen om de gegevens van de abonnee te beschermen.

12.5 WISE NV is gerechtigd de gegevens van de abonnee in een bestand op te nemen, met inachtneming van de wettelijke voorschriften dienaangaande.

Artikel 13 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden

13.1 Deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanbiedingen en overeenkomsten van WISE NV betreffende een digitale televisiedienst, zijn gratis op te vragen bij WISE NV en tevens beschikbaar via de website: www.wise.sr

13.2 Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk met WISE NV worden overeengekomen.

Artikel 14 Wijzigingen

14.1 De algemene voorwaarden alsmede de tarievenlijst kunnen door WISE NV worden gewijzigd. De wijzigingen treden twee weken nadat ze zijn bekend gemaakt of op de datum als in de bekendmaking vermeld in werking. De wijzigingen zullen tevens gelden voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien de abonnee niet instemt met een voor hem nadelige wijziging van de algemene voorwaarden of de tarievenlijst heeft de abonnee het recht de overeenkomst op te zeggen voor en tegen de datum waarop de wijziging van kracht wordt.

14.2 WISE NV is bevoegd een digitale televisiedienst te wijzigen onder meer door het aantal te leveren radioen televisieprogramma’s te verminderen of uit te breiden. Indien als gevolg van een dergelijke wijziging de abonnee een hoger bedrag moet betalen heeft de abonnee het recht de overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop het hogere bedrag verschuldigd zou worden.

14.3 WISE NV is bevoegd te besluiten om een televisieprogramma niet live! uit te zenden en kan niet tot het live! uitzenden worden verplicht.

Artikel 15 Duur van de overeenkomst en opzegging

15.1 De overeenkomst tot levering wordt aangegaan voor bepaalde tijd en heeft een looptijd van twee (2) jaar, behoudens in geval van overlijden of verhuizing naar een bestemming buiten het bereikingsgebied van WISE NV. Opzegging tegen het einde van de looptijd dient door abonnee met inachtneming van een termijn van tenminste een (1) maand, schriftelijk plaats te vinden.

15.2 De klant heeft een proeftijd van 1 maand. Binnen deze periode kan het abonnement worden opgezegd, waarbij de initiële betaling niet wordt geretourneerd.

15.3 De overeenkomst wordt na de looptijd, bij gebreke van opzegging als bedoeld in artikel 15.1 verlengd, waarbij abonnee de aldus verlengde overeenkomst, met inachtneming van een opzegtermijn van (1) maand, schriftelijk kan beëindigen. De abonnee is de abonnementskosten verschuldigd tot het moment waarop de opzegging geëffectueerd wordt.

15.4 Tussentijdse opzegging van het abonnement is slechts mogelijk indien de klant reeds 6 maanden klant is van WISE NV. De kosten voor het tussentijds opzeggen zijn gelijk aan drie (3) maanden abonnement.

Artikel 16 Geschillen

16.1 Geschillen naar aanleiding van de algemene voorwaarden, de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften, regelingen en bijzondere voorwaarden of de tot stand gekomen (bijzondere) overeenkomsten, zijn onderworpen aan het Surinaams recht en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel 17 Diversen

18.1 Voor het geval dat WISE NV haar rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst aan een derde dient of wenst over te dragen, verleent de abonnee hiertoe bij voorbaat zijn/haar toestemming. Indien zich een in dit lid bedoelde omstandigheid voordoet, zal WISE NV tenminste zorg dragen voor een kennisgeving geplaatst op haar website alsmede in een of meerdere dag. De abonnee kan zijn rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst niet overdragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WISE NV

Artikel 19 Slotbepalingen

19.1 De opschriften boven de artikelen van de algemene voorwaarden, dienen slechts voor het gemak van het gebruik. Aan deze opschriften komt geen enkele betekenis toe noch met betrekking tot de inhoud noch met betrekking tot de uitleg van het bepaalde in de desbetreffende artikelen.

19.2 De aangepaste algemene voorwaarden treden in werking op 1 oktober 2014.

19.3 WISE NV en haar abonnee zullen bij het aangaan van overeenkomsten handelen naar beste weten en zullen uitgaan van elkaars wederzijds belang.